Team Magic E4RS III / III “Plus”

Setting Tables and Documents:

Team Magic E4RS III / III Plus – Blank / Basic Sheet (PDF):

Team Magic E4RS III / III Plus – Asphalt Setups (PDF):

Team Magic E4RS III / III Plus – Carpet Setups (PDF):